poniedziałek, 1 lutego 2016

Literatura

Wykorzystane na tej stronie materiały pochodzą z:


·  Cieśliński, S. Dąbrowska, Z. (1980) Budowa podłoża trzeciorzędu oraz stratygrafia permu
i mezozoiku w rowie bełchatowskim.
Przewodnik z LII zjazdu PTG, wyd. geologiczne, Warszawa.
·  Ciuk, E. (1980) Tektonika rowu Kleszczowa i jej wpływ na warunki powstania złoża węgla brunatnego. Przewodnik z LII zjazdu PTG, wyd. geologiczne, Warszawa.
·  Ciuk, E. Piwocki, M. (1980) Geologia trzeciorzędu w rowie Kleszczowa i w jego otoczeniu. Przewodnik z LII zjazdu PTG, wyd. geologiczne, Warszawa.
·  Czarnecki, L. Frankowski, R. (1992) Tektoniczne deformacje utworów trzeciorzędu północnej części złoża Bełchatów. Materiały XV Sympozjum ‘Geologia formacji węglonośnych’.
·  Czarnecki, L. Frankowski, R. Kuszneruk, J. (1992) Syntetyczny profil litostratygraficzny utworów trzeciorzędu złoża Bełchatów. Materiały XV Sympozjum ‘Geologia formacji węglonośnych’.
·  Gotowała, R. (1994) Modele tektoniki rowu Kleszczowa- interpretacja danych
z wykorzystaniem metod komputerowych.
Materiały Konferencji Naukowo- Technicznej
nt. ‘Tektonika rowu Kleszczowa’, 20-21.10.1994.
·  Gotowała, R. (1999) Tektonika rowu Kleszczowa na tle geologii regionu Bełchatowa. Praca doktorska. Materiały niepublikowane.
·  Pożaryski, W. (1974) Budowa geologiczna Polski. Tom IV Tektonika. Cz.1. Niż Polski. Wyd. geologiczne. Warszawa.
·  Wagner, M. Słomka, T. Doktor, M. (2000) Skład petrograficzny i warunki sedymentacji wapieni jeziornych ze złoża węgla brunatnego Bełchatów. W: „Charakter petrograficzny
i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów” (Słomka, T. Wagner, M. red.), wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
·  Brodzikowski K. (1982) Problem wykształcenia modelu sedymentacyjnego okresów glacjalnych w rowie tektonicznym. Sympozjum czwartorzędu Bełchatowa.
·  Czarnecki L., Frankowski R., Ślusarczyk G. (1992) Syntetyczny profil litostratygraficzny rejonu złoża Bełchatów dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górn. Odkryw. Nr. 3-4
·  Czarnecki L. (2000) Formowanie skarp zbocza transportowego w utworach zastoiskowych, w świetle badań geologiczno-inżynierskich w KWB Bełchatów. Praca pisemna na uprawnienia geologa górniczego. Bełchatów.
·  Kasza L. (1994) Dokumentacja litologicznego i strukturalnego wykształcenia odsłanianej obecnie dolnej serii zastoiskowej wraz z oceną jej wpływu na stateczność skarp zbocza północnego odkrywki Bełchatów. Zakład Geologii Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza